บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่ง จำกัด ถวายทุนการศึกษา เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา

           วันจันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓- พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวายทุนการศึกษาจาก นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่ง จำกัด ถวายทุนการศึกษา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา ในการนี้ นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ได้ปวารณาแจ้งความประสงค์จะสมทบเงินเข้ากองทุนนี้ ให้ครบหนึ่งล้านบาท เป็นระยะเวลา ๓ ปี คณะศาสนาและปรัชญา ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของนางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา ในครั้งนี้

Share