มมร ดำเนินภารกิจต่อเนื่องมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ภัยCOVID-19

        ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓- พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร.รองอธิการบดี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ  รองอธิการบดี นายอนันต์ ทรัพย์วารี  น.ส.นงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว และ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผช.อธิการบดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๔๐ ราย ในเขตตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

        สำหรับโครงการนี้ เป็นภารกิจต่อเนื่องจากที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ตามพระดำริ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินภารกิจต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานราชการ อ.พุทธมณฑล เพื่อจัดมอบสิ่งของบรรทุกข์ไปยังประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุ

 

 

 

Share