ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมหารืออธิการบดีและคณะผู้บริหาร มมร ในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

     นายสุทธินันท์  สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนางแก้วตา  ชัยมะโน  ผอ.สำนักส่งเสริมและบูณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต พร้อมคณะทำงานเข้ากราบนมัสการพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และร่วมหารือเบื้องต้นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อาคารB3)

Share