ผู้บริหาร มมร เข้าถวายสักการะและกระทำสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓

    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นอกจากนี้ยังเดินทางไปถวายสักการะพระเถรานุเถระ ตามวัดสำคัญต่างๆ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 
Share