มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

     วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีถวายสักการะพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรม อันจะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม  ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Share