มมร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานศึกษาในจ.นครปฐม เพือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓ แห่ง ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์โรงเรียนล่ะ ๔๐๐ ขวด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้จัดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบสิ่งของแก่ประชาชน ณ อาคาร ธรรมสถาน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และเดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราถึงที่พักอาศัย และจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

Share