การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี

           เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี เพื่อรายงานสรุปผลต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

           ในการนี้ อธิการบดีได้กราบขอบพระคุณ ขอบคุณ และขอบใจ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา และขออนุโมทนาที่จะได้มีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป
 
 
Share