อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.)

          ๓๑/๐๗/๖๓- พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพศากวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน  ธมฺมสากิโย, ดร.) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารกวีบรรณาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

        ในการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อน พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็น พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

ขอบคุณภาพพิธีการบางส่วนจากเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Share