อธิการบดีพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก

      วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ -พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธาน และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องบรรยาย ๕๐๔ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7)

      โอกาสนี้ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านบริหารและด้านวิชาการ, พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพบปะและแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดหลักสูตร

 

 

Share