มมร จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ

    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ได้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ โดยมีคณาจารย์ประจำมาลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗ ของผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด

Share