มมร จัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง 

ประธานนักศึกษาถวายสักการะอธิการบดี

อธิการบดีเจิมตำราเรียน(หนังสือหลักสูตรของทุกคณะ)

รองประธานนักศึกษาถวายพานไหว้ครู

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีถวาย/มอบพานไหว้ครู

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ร่วมพิธีผูกข้อมือเพื่อเป็นศิริมงคล แก่พระนักศึกษา

Share