คณะศาสนาและปรัชญาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2ในภายใต้แนวคิด “ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21”

      ๑๙/๐๙/๒๕๖๓- คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  ภายใต้แนวคิด “ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

     ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีสถาบันที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 9สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา  ในการนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ได้ส่งงบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

      คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการ ของคณาจารย์คณะศาสนาและปรัชญา และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งหลาย ได้นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบบทความวิชาการในเวทีระดับชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปพัฒนาสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 
Share