มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

             เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่   จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม โดยมีบุคลากรใหม่ทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวน ๗๓ รูป/คน 

             นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงการดำเนินงานจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ว่า มหาวิทยาลัยได้บรรจุบุคลากรใหม่จำนวนรวม ๗๓ รูป/คน เป็นตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๔๙ รูป/คน     เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน จำนวน ๒๔ รูป/คน ซึ่งทั้ง  ๗๓ รูป/คนนี้ จำแนกเป็นบรรพชิต ๓๗ รูป เป็นแม่ชี ๑ ราย และเป็นคฤหัสถ์ ๓๕ คน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงานอยู่ในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา การจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานของมหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นโอกาสให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ได้รู้จักคุ้นเคยกัน อันจะส่งผลดีต่อการประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีกำหนดจัดงาน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่   ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันเปิดโครงการ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานด้วย จำนวน ๒๘ รูป/คน

              ในการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์  อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย   ซึ่งมาให้ความรู้โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การทดสอบสมรรถนะ   รวมตลอดถึงการจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้ในการจัดหลักสูตร ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปได้รับความรู้ ทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มด้วย ดังนั้น ในบางวันจึงได้แยกห้องการอบรมให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะบรรยายสำหรับแต่ละกลุ่มด้วย

             โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรใหม่ได้เข้าใจถึงบริบทขององค์กร วัฒนธรรม การปฏิบัติตน     ที่เหมาะสมในการเป็นบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้   ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  ที่มาจากต่างส่วนงาน ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็น “ครอบครัว มมร”

 

 
Share