ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓

       ๐๓/๑๑/๖๓- พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จในการที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Share