ประมวลภาพงานพิธีซ้อมย่อยประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

      พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีซ้อมย่อยประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าร่วมซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๑ รูป/คน โดยแบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จำนวน ๓๓๗ รูป/คน และจากวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒๔ รูป/คน   สำหรับพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

Share