โครงการบรรพชาสามเณร "สาธุ โข ปัพพัชชา"

โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

ใบสมัคร

 

Share