มมร ประชุมร่วมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและสร้างการรับรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

      เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓- ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในโอกาสกราบนมัสการ พระเดชพระคุณเดช พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.อธิการบดี  เพื่อร่วมประชุมหารือทางวิชาการในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสร้างการรับรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

      ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิของผู้อื่น และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยยกระดับสิทธิเสรีภาพตามบริบทของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการส่งเสริมปกป้อง คุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

Share