พิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)

       วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓/วัดบวรนิเวศวิหาร- เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ประกอบพิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  แต่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติปริญญา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

 

 

 

Share