เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ "สาธุ โข ปัพพัชชา"

      วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ "สาธุ โข ปัพพัชชา" ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๕ รูป ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ขอประทานพระกรุณาจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายรายงานความเป็นมาของโครงการ เบิกกุลบุตรทั้ง ๑๕ คน เข้าถวายสักการะ จบแล้ว โปรดประทานพระอนุญาตให้กุลบุตรกล่าวคำขอบรรพชา และทรงประกอบพิธีบรรพชาตามระเบียบวิธีต่อไป

โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ด้วยจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม เผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้กุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง โครงการ "สาธุ โข ปัพพัชชา" ได้รับประทานนามโครงการจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีความหมายว่า "การบวชนั่นแลดี" ทั้งนี้ เมื่อประกอบบรรพชาแล้ว สามเณรจะพำนักและศึกษาพระธรรมวินัยให้สมควรแก่ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดูแลและจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

 

Share