รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ...

Share