มมร : กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         บ่ายวันนี้ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอพุทธมณฑล นำโดย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ (คุณอาทิตย์ รอดโพธิ์ทอง) นักวิชาการสาธารณสุข (คุณสุพี บุญคำ) และผอ.กองสาธารณสุข อบต.ศาลายา( คุณณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี)  เข้าประเมินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        ทั้งนี้ ในการเข้ารับการประเมินมหาวิทยาลัยตามมาตรการฯดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.,ดร.ได้มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการการของการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย  พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี, นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี, นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี, ผศ.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดี, นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคคลากรอีก ๒ ท่าน
 
       หมายเหตุ : ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสถานศึกษาทั้ง ๒๐ กว่าแห่งภายในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มมร จึงเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเตรียมเปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" ของจังหวัดนครปฐมต่อไป
 
 
 
Share