'สมเด็จพระสังฆราช'ประทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

       วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการประทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปริญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

         ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เป็นพุทธมามกชนผู้มีกิตติประวัติด้านการปกครองอันสง่างาม ได้อุทิศตนสนองงานยังหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนานานัปการ

        ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักเกรย์อิน และนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อแรกสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการดำรงตำแหน่งอัยการ ณ กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

       ด้วยเหตุเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ สันโดษ สุขุม และเสียสละ กอปรกับที่เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างเอกอุ ได้นำความรู้ดังกล่าวประยุกต์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงประเทศชาติ ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนนำหลักรัฐประศาสโนบายอันดีมาช่วยแก้ปัญหาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       นอกจากนี้ ได้เป็นครูอบรมสั่งสอนด้านกฎหมายในสถาบันต่าง ๆ และได้ผลิตตำราทางวิชาการ จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นครูผู้เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรมจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังที่ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

       ปรารภเหตุดังนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ด้านรัฐศาสตร์เป็นอเนกปริยาย สมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณในวงวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมีมติให้มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง แก่ ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี กราบทูลถวายรายงาน

พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช ผู้ช่วยอธิการบดี อ่านคำประกาศเกียรติคุณ

Share