พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งฝ่ายอบรมกรรมฐาน กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการพระพุทธศาสนา นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

      ทั้งนี้เนื่องด้วยเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้การสอบธรรมศึกษาที่มีกำหนดเดิมในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการสอบในครั้งนี้ของสนามสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผู้เข้าสอบระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ร่วมทั้งสิ้น 282 คน

 

 

 

Share