เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพุทธมณฑล เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาในม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

       นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพุทธมณฑล ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

        ในการนี้ นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี นายภิเษก ด้วงสูงเนิน หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา นางวสุมดี นันตมาศ นักศึกษาวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานโดยสรุป ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม มีนักศึกษาที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๓ คน เป็นนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ ๑-๕ มีผลการเรียนดีและประพฤติตนดี ในการเยี่ยมนักศึกษาจะมีทุกปีการศึกษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้ติดตามและสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ผลการเรียน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เนื่องจากทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ ให้นักเรียนเหล่านั้น ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสมของระดับสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสืบไป

        การดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานทั้งในด้านการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ  แนะแนวทางการศึกษา และวางแผนการศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียน การปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการติดตามดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำตามคุณวุฒิของนักเรียน

 

 
Share