โครงการปฏิบัติธรรม"ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ประจำเดือนมีนาคม

      วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ "พระเนมิราช" ในโครงการ "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเครือข่ายพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครปฐมจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา รวมถึงการมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาในทุกวันศุกร์แรกของเดือน ณ อาคารธรรมสถาน มมร