สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณเป็นที่ปรึกษา

      24 มีนาคม 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานที่ประชุม เมตตามอบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราช วิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Share