มมร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ โดยมีนายสมชัย ถิระวันธุ์ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ 

          ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         

         อธิการบดีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ เพื่อเป็นสถาบันที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปการบริหารและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน ได้มีการน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับหากพิจารณาคำว่า "ธรรมาภิบาล" ก็จะพบว่า ประกอบไปด้วยคำว่า "ธรรม" และคำว่า "อภิบาล" ซึ่งหมายถึงบำรุงเลี้ยงดู คุ้มครอง ปกปักรักษาเมื่อประกอบกันจึงหมายถึงอภิบาลให้เป็นไปโดยธรรม ดังนั้น การนำหลักพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในองค์กร หากทำโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ก็เรียกว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

         อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA อันเป็นกลไกในการประเมินการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ผลการประเมินจะเป็นเช่นไร ก็เป็นเครื่องสะท้อนตามดัชนีและกลไกวิธีประเมิน ให้เราได้ทราบและนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แต่ถึงไม่มีการประเมิน มหาวิทยาลัยก็มุ่งมั่นจะพัฒนาและยืดหยัดในหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ

        สำหรับโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีผู้บริหารและบุคลากรส่วนกลางจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม ส่วนบุคลากรวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมผ่าน Application Zoom