สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายที่ดินแก่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา

      เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำนางสาวจันทร์เพ็ญ เกษมทรัพย์ เฝ้าถวายสักการะและน้อมถวายที่ดิน จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๔๑.๒ ตารางวา ณ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา

Share