ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

        วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
        เมื่อเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางพวงมาลัย และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้าพระอุโบสถ 
        ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต
         พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ จากนั้นจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
        เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพวัชรเมธี ให้ศีล จากนั้น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรเมธี ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
        พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา พระเทพวัชรเมธีถวายอดิเรก
       
              
        พระเทพวัชรเมธี มีนามเดิมว่า สมคิด เนาว์ชมภู เกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๓ ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
        ต่อมาได้เดินทางมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร โดยอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสารสุธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษานักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๕ ประโยค ในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปริญญาตรี สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Buddhist Studies จาก University of Delhi สาธารณรัฐอินเดีย และปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
        พระเทพวัชรเมธี ได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาโดยตลอด กล่าวคือ เป็นอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเป็นอาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้านศาสนศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ และดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒
        นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ณ วัดธัมมธโร เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
        พระเทพวัชรเมธี ได้สนองงานและสนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเป็นลำดับ อาทิ การจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โครงการสาธุ โข ปัพพัชชา ในพระสังฆราชูปถัมถ์  และได้สนองพระดำริในการจัดตั้งทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) และทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อสร้างศาสนทายาท ให้มีโอกาสศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤต และพระไตรปิฎกศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
         อนึ่ง พระเทพวัชรเมธี ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบร่มรื่น และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยได้อำนวยการสร้างหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
        ก่อนได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เคยดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔    เป็นพระราชาชั้นสามัญ ที่ พระอุดมธีรคุณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ภาพถ่ายพิธีการ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 
 
Share