อธิการบดีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ณ หน่วยฉีดนอก รพ.พุทธมณฑล อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา

        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔- พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วย พระครูวิบูลย์ศีลขันธ์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนตลอดโครงการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา อธิการบดีได้กล่าวสัมโมทนียกถา ปรารภการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อันเป็นการสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อการนี้และได้อนุโมทนา ขอบคุณ ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในขณะนี้ รวมทั้งให้กำลังใจอวยพรให้สาธุชนที่เข้าฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้มีกำลังใจดี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยโควิด-19 

        ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน ๒๐ รูป/คน โดย พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มีนโยบายที่จะให้บุคลากรรวมทั้งนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิต้านโรคโควิด-19 ให้ได้ ๑๐๐% ซึ่งบุคลากร มมร ส่วนกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้น ๓๘๖ รูป/คน

Share