อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.

           วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้วชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้วชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

Share