โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เปิดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วันที่ ๒๘ - ๓๐ พ.ค. ๕๖)ในการนี้ อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) มอบหมายให้ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมให้โอวาทฯ
วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๙.๔๙ น.
จากนั้นในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยผู้แทน (รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี) รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมแนะนำ การเข้ามาศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา พร้อมชี้นำการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษา มมร เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตได้สมบูรณ์ด้วยความรู้ดี  ความประพฤติดี เป็นแหล่งที่รวมความรู้  และเป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นสากล

จากนั้น รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี  รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า นักศึกษาใหม่ทุุกรูป/คนประพฤติปฏิบัติและทำความเข้าใจ ความหมายของ
 


คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย
ระเบียบ  สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์

ปรัชญามหาวิทยาลัย
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพพระพุทธศาสนา

ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ  เทวมานุเส
ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

คณาจารย์ มมร

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

คณาจารย์ มมร

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

การแสดงจากนักศึกษารุ่นพี่ ต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่

Share