มมร จัดงานแถลงข่าว..ขอบคุณสื่อมวลชน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐ .๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว...ขอบคุณสื่อมวลชน ณ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ โดย อธิการบดี พระราชบัณฑิต กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน อาทิ สถานีโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์สำนักต่าง ๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์งานสำคัญของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา

     พระราชบัณฑิต อธิการบดี ได้กล่าวอนุโมนาขอบคุณสื่อมวลชนต่างๆ ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานสำคัญสองงานที่ผ่านมา คืองานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ วันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค.๒๕๕๖ และงานพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

   

 

จากนั้น ได้มอบหมายให้ พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และอาจารย์ถนอม บุตรเรือง เลขานุการโครงการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเถรวาทโลก  ได้รายงานสรุปผลการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓  และงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีสื่อมวลชนทั้งสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์ต่างๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้

 

 

 

    

 

และในครั้งนี้ พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ ภาพร่วมของมหาวิทยาลัยและการจัดงานสำคัญ ๆ อนาคต มมร ได้จัดโครงสร้างการบริหารและเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบส่งเสริมวิชาการแนวพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มปริมาณควบคู่กับการมีคุณภาพและรอบรู้ด้านวิชาการ ทำการวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบริการสังคม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินจัดการกิจกรรมตามพันธกิจหลักดังกล่าวมาโดยตลอด

 

 

และในครั้งนี้ พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ ภาพร่วมของมหาวิทยาลัยและการจัดงานสำคัญ ๆ อนาคต มมร ได้จัดโครงสร้างการบริหารและเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบส่งเสริมวิชาการแนวพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มปริมาณควบคู่กับการมีคุณภาพและรอบรู้ด้านวิชาการ ทำการวิฉัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบริการสังคม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินจัดการกิจกรรมตามพันธกิจหลักดังกล่าวมาโดยตลอดและในครั้งนี้ พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ ภาพร่วมของมหาวิทยาลัยและการจัดงานสำคัญ ๆ อนาคต มมร ได้จัดโครงสร้างการบริหารและเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบส่งเสริมวิชาการแนวพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มปริมาณควบคู่กับการมีคุณภาพและรอบรู้ด้านวิชาการ ทำการวิฉัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบริการสังคม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินจัดการกิจกรรมตามพันธกิจหลักดังกล่าวมาโดยตลอด

 

มมร  จัดงานแถลงข่าว..ขอบคุณสื่อมวลชน

 

    

 

แถลงข่าวสรุปรายงานจัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 

เนื่องในมหามงคลวโรกาส พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)

 

 

 

พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ   
สรุปรายงานผลการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓

 

  

 

 

 

 

สื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ณ ห้องแถลงข่าว (ชั้น ๒) 
อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
สรุปรายงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ 


   

 

แนวนโยบายของอธิการบดี พระราชบัณฑิต กล่าวว่า อนาคต มมร ได้จัดโครงสร้างการบริหารและเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเผยแผ่และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบส่งเสริมวิชาการแนวพระพุทธศาสนา การเพิ่มปริมาณนักศึกษาควบคู่กับการมีคุณภาพและรอบรู้ด้านวิชาการ ทำการวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และบริการสังคม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินจัดการกิจกรรมตามพันธกิจหลักดังกล่าวมาโดยตลอด

 

  

 

อธิการบดี พระราชบัณฑิต มอบของที่ระลึกสื่อมวลชนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันขอบคุณทุกท่าน
ที่เผยแผ่ประชาสัมพันธ์ นามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

Share