มมร ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ  ในการนี้อธิการบดี พระราชบัณฑิต มอบหมายให้ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล เป็นประธานในพิธิปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท  พร้อมด้วย รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาปัญญา ปัญฺญญาวุฑโฒ  / รก.แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. และคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย / นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

พระมหาวิทยา   ปริณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

 

ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 รก.แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.

ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะประธานในพิธีฯ

 

 

ผู้แทนพระนักศึกษาถวายเครื่องสักการะ ประธานในพิธีฯ 

 

 

ผู้แทนนักศึกษาปริญญาโท ถวายของที่ระลึกแด่ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ

 

 

 

 

คณาจารย์ มมร ร่วมพิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  พิธีกรในพิธีปฐมนิเทศ 

 

 

 

ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

Share