เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR55

       ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรับการเข้าตรวจและประเมินภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาค 2556) 
 
 
 
มมร รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก ATBU
14-06-56
Share