มมร ประชุมเตรียมการพัฒนาระบบทะเบียน นำเทคโนโลยีมาใช้

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา ประชุมหารือการเตรียมใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยแจ้งให้วิทยาเขต มมร ทั่วประเทศ รับรู้ข่าวสารการพัฒนางานระบบทะเบียนนักศึกษาอย่างจริงจัง ในการนี้อธิการบดี พระราชบัณฑิต มอบหมายให้ รศ.สุวิทย์  ภาณุจารี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงเตรียมความพร้อมฝ่ายทะเบียนนักศึกษาในส่วนกลาง และจะนำระบบทะเบียนนักศึกษาพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ตามลำดับ 
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานที่เข้าระบบมาตราสากล สิ่งดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานในการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา สิ่งสำคัญของการพัฒนา คือการใช้ User / Password       ให้ คุ้มค่าโดย ผู้ปฏิบัติ     งานที่ เกี่ยวข้องต้องใช้ให้เป็นตามระบบ  ที่หน่วยงานนั้น ๆ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นคลังข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย  ระบบทะเบียนนักศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันการศึกษาทุก ๆ แห่ง เพื่อการพัฒนาระบบได้ทันและต่อเนื่อง สามารถให้บริการแก่นักศึกษาที่มาใช้บริการและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
 

 

รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / นายอรรณพ  ตาคะนานนท์ ผู้ดูแลระบบทะเบียนนักศึกษา ส่วนกลาง / นายบุญสนอง  เรืองหนู จนท.ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ส่วนกลาง 

 

 

พระครูโสภณศาสนกิจ รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ /พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 

 

พระมหาวิทยา  ปริณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สรุปภาพรวมการประชุมระบบทะเบียนนักศึกษา 

 

 

      

 

 

 

นายภิเษก ด้วงสูงเนิน รก.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

นายชูชาติ  บุตรเพ็ง จนท.สารสนเทศ  ชี้แจงการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่จะนำเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาของแต่ละส่วนงานต่าง ๆ

 

 

 

 

รศ.ศรชัย ท้าวมิตร รก.รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาและระบบทะเบียนนักศึกษา  เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการการศึกษาตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาและรองรับการขยายงานด้านงานบริการการศึกษาทั้งในส่วนกลางวิทยาเขตและวิทยาลัย โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ระยะ ๆ (ระยะที่ ๑) ได้จัดฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๕ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และจัดอบรม (ระยะที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑ -๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ ชั้นที่ ๒ 

 

 

 

MBU News  รายงาน

14/06/56 เวลา 20.19 น.

Share