สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ประจำปี 2556

         เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐  น.  นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางถึงอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เพื่อเปิดโครงการฝึกอรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ก่อนเปืดโครงการ  นายเอนก แสนประเสริฐองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ตั้งโครงการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT มาโดยตลอดได้กล่าวทักทายและเล่าความถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและความจำเป็นในการนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยตั้งความหวังให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้กระหนักถึงประโยชน์และโทษของสารสนเทศในปัจจุบัน..." 
 
           พระราชบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม กล่าวถึงความ
รู้สึกยินดีที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เกียรติใช้สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ
 
            นายเอนก สนามชัย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วยรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้น นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ สรุปว่า "ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปมาก การปฏิบัติงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ทั้งที่เป็นเว็บไซต์และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน จึงเห็นว่าการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เป็นความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ..."
 
          โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และการใช้ระบบสารสนเทศ เป็น ๒ ระดับ ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กำหนดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์บน Joomla และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและกราฟิกต่าง ๆ รวมถึงการบริหารเว็บไซต์ให้สามารถบริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
           ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวน  ๑๐๐ คน จัดเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖  และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๖  ณ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ (B 5) ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ชั้น ๒  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร 
 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เป็นประธานจุดธูปเทียนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

สถานที่จัดฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ (B5)  

ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร

ระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๙ มิ.ย.๕๖ รุ่นที่ ๑  และ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ มิ.ย.๕๖ รุ่นที่ ๒ 

การฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบอาราธนานิมนต์อธิการบดี มมร พระราชบัณฑิต เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพอสังเขปและนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นายกนก  แสนประเสริฐ ถวายเครื่องสักการะ อธิการบดี มมร พระราชบัณฑิต 

นายเอนก  สนามชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บรรยากาศภายในห้องประกอบพิธีเปิดโครงการ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวเปิดโครงการ

 

พระราชบัณฑิตกล่าวสัมโมทนียกถาและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ประธานในพิธีนมัสการพระราชบัณฑิตและสนทนาซักถามตามอัธยาศัย

 

สนทนาแลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย

นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พูดทักทายผู้เข้าอบรม

พิธีเปิดโครงการ

 

Share