แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 247
อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และคณะเข้าพบอธิการบดี มมร หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย เขียนโดย chaiyaphol saithong 431
อำเภอพุทธมณฑล สนับสนุนโครงการ"กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย chaiyaphol saithong 313
ศปค.มมร ร่วมประชุมคณบดี/ผู้แทนคณะ ๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย หารือประเด็น สำรวจนักศึกษา บุคลากร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในสังกัดส่วนงาน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เขียนโดย chaiyaphol saithong 450
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 318
อธิการบดีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ณ หน่วยฉีดนอก รพ.พุทธมณฑล อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 459
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เขียนโดย chaiyaphol saithong 461
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 616
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย jetsada 1209
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย Manika 333