แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ม.มหามกุฏฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 522
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย jetsada 577
มมร จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 495
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มมร ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1343
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบปริญญาผู้ต้องขัง ชูหลักพุทธศาสตร์ คืนคนดีสู่สังคม เขียนโดย jetsada 2092
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีมติให้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เขียนโดย jetsada 1181
ประมวลภาพงานซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1134
คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 662
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เขียนโดย jetsada 625
สนง. ประกันคุณภาพการศึกษา มมร จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย chaiyaphol saithong 840