แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และประกาศแนวทางการปฎิบัติในการสอบ เขียนโดย jetsada 976
'สมเด็จพระสังฆราช'ประทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เขียนโดย chaiyaphol saithong 904
มมร : กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย jetsada 466
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 389
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่๘) เขียนโดย chaiyaphol saithong 1298
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... เขียนโดย Manika 475
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ "สาธุ โข ปัพพัชชา" เขียนโดย chaiyaphol saithong 1131
พิธีถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) เขียนโดย chaiyaphol saithong 453
มมร ประชุมร่วมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและสร้างการรับรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เขียนโดย chaiyaphol saithong 399
มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย chaiyaphol saithong 292