แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย chaiyaphol saithong 968
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 เขียนโดย jetsada 1211
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญาประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 1004
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า "ทุนการศึกษาสมเด็จสังฆราชเจ้า(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ เขียนโดย chaiyaphol saithong 933
กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ เขียนโดย jetsada 933
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เขียนโดย chaiyaphol saithong 472
คณะศาสนาและปรัชญาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2ในภายใต้แนวคิด “ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21” เขียนโดย chaiyaphol saithong 379
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Manika 442
มมร จัดงานวันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนากับบทบาทในการพัฒนาประเทศ” รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งทุนค่าเล่าเรียนต่อสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เขียนโดย chaiyaphol saithong 660
มมร จัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 763