แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 เขียนโดย jetsada 1120
กำหนดการวันอุดมศึกษา มมร ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 1087
“เอนก” ผุดหลักสูตรหลอมรวมผู้บริหาร อว. ดึงอธิการฯ-ภาคเอกชนประสานความร่วมมือ เขียนโดย jetsada 704
มมร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา เขียนโดย chaiyaphol saithong 470
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 706
มมร จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เขียนโดย chaiyaphol saithong 592
อธิการบดีพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเปิดการเรียนการสอนวันแรก เขียนโดย chaiyaphol saithong 472
อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 992
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง มุทิตาสักการะ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย,ดร.) เขียนโดย chaiyaphol saithong 591
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี เขียนโดย jetsada 641