แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 538
มมร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย chaiyaphol saithong 782
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลือกคณาจารย์ประจำคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Manika 379
มมร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานศึกษาในจ.นครปฐม เพือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 1053
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 846
ผู้บริหาร มมร เข้าถวายสักการะและกระทำสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 409
ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมหารืออธิการบดีและคณะผู้บริหาร มมร ในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา เขียนโดย chaiyaphol saithong 660
กำหนดการพิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 796
มมร ดำเนินภารกิจต่อเนื่องมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ภัยCOVID-19 เขียนโดย chaiyaphol saithong 766
บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่ง จำกัด ถวายทุนการศึกษา เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา เขียนโดย chaiyaphol saithong 779