แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร ทูลถวายปริญาญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ 2757
คณะแม่ชีไทย สวดมนต์ถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ พระอุโบสถวัดบวร 1446
คำประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1227
เสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป วันที่สอง 2147
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา วันสถาปนา ๑๒๐ ปี 2339
ภาพหมู่การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป 1349
พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร 2492
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง 1277
กำหนดการ พิธีทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 1293
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานบรรยายพิเศษการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ มหามกุฏ 2017