เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเฝ้า ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่
 
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กราบทูลสำนึกในพระกรุณาคุณ และชื่นชมยินดีที่ได้รับประทานพระวโรกาสให้เฝ้า ด้วยซาบซึ้งในสัมพันธไมตรีอันยาวนาน โดยเฉพาะสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เนปาลเป็นดินแดนที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น เนปาลยังส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ คล้ายกับวัฒนธรรมไทยที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชนทั่วไปแม้นับถือศาสนาต่างๆ กัน พร้อมทั้งกราบทูลรายงานแผนการจัดการลุมพินีวัน ให้เป็นเมืองแห่งสันติภาพ และความดำริที่เนปาลจะขอเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงกราบทูลขอประทานพระกรุณาไว้ในเบื้องต้น หากจะเสด็จไปทรงร่วมงานหรือประทานพระสัมโมทนียกถาไปในงานดังกล่าวย่อมเป็นที่ปีติยินดี
การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระปฏิสันถารด้วยเอกอัครราชทูต ตอบประเด็นต่างๆ ตามที่กราบทูล โดยทรงเน้นย้ำถึงสัมพันธไมตรีอันดีงามที่ประเทศเนปาลกับประเทศไทยมีต่อกันมาอย่างช้านาน ทั้งในระดับรัฐ ระดับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการคณะสงฆ์ เช่น พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นชาวเนปาลมาก่อน และถึงแม้ก่อนหน้านั้น ก็มีพระภิกษุชาวเนปาล มาพำนักศึกษาเล่าเรียนอยู่ในประเทศไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบัน ทรงพระปรารภว่าในนามคณะสงฆ์ไทย ขอต้อนรับบรรพชิตเนปาลให้มาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยความยินดี
นอกจากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงเล่าความทรงจำว่าเคยเสด็จเยือนเนปาลหลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อคราวที่เสด็จไปทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย ทรงชื่นชมว่าเนปาลมีศาสนสถานที่สวยงาม ผู้คนมีไมตรีจิต สามารถอยู่กันได้อย่างร่มเย็น ชวนให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ประเทศไทย ภาษาเนปาลี ก็มีถ้อยคำคล้ายกับที่ทรงเคยศึกษาภาษาบาลีสันสกฤต จึงสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ไม่ยาก ความสัมพันธ์ฉันมิตรเช่นนี้สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป
 
Share