ข้อมูลมหาวิทยาลัย

ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาไทย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อักษรย่อ คือ : มมร

ภาษาอังกฤษ : Mahamakut Buddhist University

อักษรย่อ คือ : MBU

ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย : “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐฺ เทวมานุเส” ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์  

สีประจำมหาวิทยาลัย : สีแสด หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี อันเป็นวันพระราชสมภพ 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์