ปรัชญา / อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

รัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)  

“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ””Academic Excellence based on Buddhism”

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เอกลักษณ์

บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ การชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม ๒ เรื่อง๑. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจำสำนึกทางสังคม๒. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม