มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบชุดเสื้อคลุม Isolation Gown แก่เรือนจำกลางขอนแก่น ตามโครงการสนองพระดำริ

มมร.วิทยาเขตอีสาน สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำชุดเสื้อคลุม Isolation Gown จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น ตามโครงการสนองพระดำริ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

การนี้ จึงขออนุโมทนาสาธุการแก่นายมาซาฟูมิ – นางนวรัตน์ ฮามะ และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคชุดเสื้อคลุม Isolation Gown โดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้