ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25451861101648
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถจัดการศึกษาด้านภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางด้าน พระพุทธศาสนาและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ การค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับผู้เรียน สภาพสังคม วัฒนธรรมและวิถีการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
 • นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย 
 • ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา 6 นักวิชาการทางด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการสอน
 • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 • นักวิชาการและนักวิจัย
 • ประกอบอาชีพอิสระ

2,016 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top