พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) อธิการบดี ลำดับที่ ๖ (ปัจจุบัน)

ชาติภูมิ

          นามเดิม  สมคิด  นามสกุล  เนาว์ชมภู  เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ บ้านจำ หมู่ ๖  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

บรรพชา

          เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ พัทธสีมาวัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ (สมาน รามธมฺโม) วัดเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นพระอุปัชฌาย์  พระราชเมธาจารย์ (ศรีบัว ยโสธโร) วัดจำทรายมูล เมื่อดำรงสมณศักดิ์
ที่ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เป็นพระศีลาจารย์

อุปสมบท

          เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (จินฺตากรเถร) วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อทรงดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระราชสารสุธี
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชมงคลสุธี (เขมฉนฺโท) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อดำรง
สมณศักดิ์ ที่ พระปริยัติกวี เป็นพระศีลาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า จินฺตามโย

วิทยฐานะ

          เปรียญธรรม ๕ ประโยค, นักธรรมชั้นเอก

          ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      

          Master of Arts, Buddhist Studies, University of Delhi, India

          ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ตำแหน่งสำคัญในกิจการคณะสงฆ์และการสาธารณประโยชน์ ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๖)

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • รองเจ้าคณะภาค ๖ – ๗ (ธรรมยุต)
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • กรรมการคณะธรรมยุต
 • กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
 • ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง (โดยตำแหน่ง) และผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
 • เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔
 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธ
 • คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา
 • รองประธานอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
 • อนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

โครงการพัฒนาและประสบการณ์การเผยแผ่พุทธศาสนา

– พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดธัมมธโร ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ ๒๕๔๓

– พระอนุจรโดยเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งทรงดำรงพระสมณศักดิ์ ที่ พระสาสนโสภณ
เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมในคราวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

– ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบ ประเทศออสเตรเลีย

– โครงการทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร

          ๑.  ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

               เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          ๒. ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

              เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก
              ในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่การสืบทอดพระพุทธศาสนา

– โครงการเมตตาธรรมพิสุทธิ์ สนองพระดำริจัดตั้งศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

– โครงการ สาธุ โข ปัพพัชชา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– โครงการวิทยบริการในเรือนจำ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

– โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

– ประธานอำนวยการจัดสร้างหอ “พุทธปาพจนบดีอนุสรณ์” เพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุเชิงพุทธศิลป์ที่
เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (จินฺตากรเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ได้รวบรวมไว้ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

– โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

สมณศักดิ์

๒ มีนาคม ๒๕๔๔    

 • เป็นพระครูฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์
  สัทธรรมปฏิภาณปริยัติโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุติกดิลก สถาวีรกิจจการี ในสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (จินฺตากรเถร)    

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 • ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมธีรคุณ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 • ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่  พระราชปฏิภาณโกศลโสภณปริยัติวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี      

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 • ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรเมธี
  ศรีศาสนศาสตรบัณฑิต วิมลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
2,999 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top